سید مجید مجابی

رئیس هیئت مدیره

  1. لیسانس مهندسی صنایع گرایش ساخت و تولید
  2. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
  • مشاوره در پیاده سازی و تدریس سیستم های مدیریت کیفیت و ابزارهای کیفی
  • ممیز سیستم
  • برنامه ریزی استراتژیک مدیریت یکپارچه IMS

علیرضا عبادیان

مدیر عامل

لیسانس مهندسی مکانیک گرایش جامدات

  • تنظیم و راه اندازی دستگاه های تزریق پلاستیک

  • تسلط بر خواص پلیمری مواد

  • تهیه نقشه و بزار دقیق CNC

  • ساخت قالب و فیکسچر

  • تنظیم و کار با دستگاه های ماشین کاری